Privacy Policy

Deze Privacy Policy is voor het laatst bijgewerkt op: 14 juni 2023

Wij zijn Collie B.V. Wij respecteren jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we
persoonsgegevens van jou nodig. Met het begrip Persoonsgegevens bedoelen wij informatie
waarmee je als persoon direct of indirect kan worden geïdentiQiceerd. Deze deQinitie is in
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG).

In deze verklaring lees je welke Persoonsgegevens wij gebruiken en waarom (de Privacy Policy).
Verder lees je hoe wij deze Persoonsgegevens verwerken, opslaan en beschermen. Tenslotte geven
wij aan welke rechten je hebt als wij jouw Persoonsgegevens verwerken.

De Privacy Policy is van toepassing op onze website www.collie.eu (de Website), onze online
applicatie (de App) en de diensten of producten die wij aanbieden (de Diensten). Wij behandelen
jouw Persoonsgegevens conform de AVG en andere relevante wet- en regelgeving op het gebied van
de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Telecommunicatiewet voor het gebruik van cookies (de Relevante Wetgeving).

Verwerking van Persoonsgegevens

Om aan jou onze Website, App en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij jouw
Persoonsgegevens.

Hoe verkrijgen wij Persoonsgegevens?

Persoonsgegevens direct van jou ontvangen:
We ontvangen Persoonsgegevens direct van jou wanneer je een overeenkomst tekent, een factuur
betaalt, je aanmeldt via de Website of als je gegevens invult in de App.

Welke Persoonsgegevens verwerken wij, voor welk(e) doeleinde(n), en op welke grondslag?
Als je gebruik maakt van onze Website, App en Diensten, kunnen wij daarvoor jouw
Persoonsgegevens nodig hebben. Wij mogen jouw Persoonsgegevens verwerken, omdat wij ons
houden aan de Relevante Wetgeving. Dit doen we onder meer doordat we:

•Juridische grondslagen hebben om jouw Persoonsgegevens te verwerken;
•Jou informeren over de verwerking; en
•Alleen Persoonsgegevens verwerken voor speciQieke doelen, en niet meer dan daarvoor
nodig is.

In de onderstaande tabel lees je (1) welke Persoonsgegevens, (2) voor welke doeleinden, en (3) op
basis van welke grondslagen wij verwerken.

Wij zullen jouw Persoonsgegevens alleen voor onderstaande doelen gebruiken of voor een doel dat
hiermee nauw samenhangt. Zo worden jouw Persoonsgegevens dus nooit op een onverwachtse
manier door ons gebruikt.

Contactgegevens:

−Bedrijfsnaam
−Voor- en achternaam
−E-mailadres
−Adres
−Telefoonnummer
−KvK-nummer
−BTW nummer

Wij gebruiken deze gegevens om:

−Met jou contact op te
nemen
−Met jou te corresponderen
−Onze Diensten te kunnen
uitvoeren of leveren

Wij verwerken deze gegevens
op basis van:


−Uitvoering van de
overeenkomst

Betaalgegevens:

−Betaalgegevens van
de partij die betaalt
−De facturen
−Een overzicht van
aankopen van de
Diensten

Wij gebruiken deze gegevens om:

−Facturen te versturen
−De Qinanciële administratie
bij te houden

Wij verwerken deze gegevens
op basis van:


−Uitvoering van de
overeenkomst
−Wettelijke plicht

Gegevens van partners of
leveranciers:


−Bedrijfsnaam
−Voor- en achternaam
−E-mailadres
−Adres
−Telefoonnummer
−KvK-nummer
−BTW nummer
−Betaalgegevens
−Facturen
−De aankopen bij
leveranciers of
partners

Wij gebruiken deze gegevens om:

−Met jou contact op te
nemen
−Met jou te corresponderen
−Een dienst of product af te
nemen
−De Qinanciële administratie
bij te houden

Wij verwerken deze gegevens
op basis van:


−Uitvoering van de
overeenkomst
−Wettelijke plicht

Gegevens voor marketing- en
promotiedoeleinden:


−Voor- en achternaam
−E-mailadres
−Adres
−Telefoonnummer
−Interesses
−De aankopen van de
Diensten

Wij gebruiken deze gegevens:

−Voor marketing en
promotiedoeleinden
−Om jou aanbiedingen te
kunnen doen
−Om jou onze nieuwsbrief/
updates te sturen. Je kan je
altijd weer afmelden voor
de nieuwsbrief/updates.

Wij verwerken deze gegevens
op basis van:


−Gerechtvaardigd
belang
−Toestemming

Inhoudelijke gegevens
gerelateerd aan de Diensten:


−Correspondentie of
chatgesprekken met
jou
−Jouw vragen over de
Diensten
−Resultaten
−Locatiegegevens
−IP-adres

Wij gebruiken deze gegevens om:

−Jou een optimale service te
kunnen leveren
−De overeenkomst met jou
te kunnen uitvoeren

Wij verwerken deze gegevens
op basis van:


−Gerechtvaardigd
belang

Ben je verplicht jouw Persoonsgegevens te delen met ons?

In sommige gevallen is de verwerking van jouw Persoonsgegevens noodzakelijk. Bijvoorbeeld
wanneer wij onze Diensten aan jou aanbieden of een overeenkomst met jou moeten nakomen.
Zonder jouw Persoonsgegevens kunnen wij onze Diensten niet aan jou leveren.

Hoe beveiligen wij jouw Persoonsgegevens?


We doen er alles aan om jouw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik,
wijziging of verspreiding van jouw Persoonsgegevens door onbevoegden. We zorgen ervoor dat
degenen die niets met jouw Persoonsgegevens te maken hebben, er niet bij kunnen. Wij doen dit
door middel van de volgende maatregelen:

•De toegang tot de Persoonsgegevens is beperkt tot de personen die de
Persoonsgegevens nodig hebben (need-to-know);
•Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een
vergelijkbare technologie;

Wij controleren onze beveiligingsmaatregelen voortdurend op doeltreffendheid, en passen indien
nodig ons proces aan. Op die manier zijn uw Persoonsgegevens altijd beschermd en toegankelijk bij
een eventuele (technische of fysieke) storing.

Hoelang bewaren we jouw Persoonsgegevens?

Wij zullen jouw Persoonsgegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doeleinden
die wij eerder omschreven. Wij verwijderen de Persoonsgegevens zodra ze niet meer nodig zijn voor
de doeleinden waarvoor wij ze verwerken. Hieronder volgt een lijst van de categorieën van
Persoonsgegevens en de (functioneel omschreven) bewaartermijnen:

Met wie delen we jouw Persoonsgegevens?


Wij kunnen jouw Persoonsgegevens delen met andere partijen die voor ons Persoonsgegevens
verwerken. Dit zijn Verwerkers in de zin van Relevante Wetgeving. De Verwerkers gebruiken jouw
Persoonsgegevens alleen in overeenstemming met onze instructies en niet voor eigen doeleinden.
Wij komen met de Verwerkers in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met jouw
Persoonsgegevens omgaan en zij krijgen alleen de Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om hun
dienst aan ons te verlenen. Wij delen jouw Persoonsgegevens met de volgende categorieën
Verwerkers: de betaaldienstverlener en de bezorgdienst. Zij verrichten de volgende diensten voor
ons: zorg dragen voor het bezorgen van onderdelen en het uitvoeren van betaaldiensten.
Daarnaast zullen wij jouw Persoonsgegevens delen, als wij daartoe een wettelijke plicht hebben. Dit
is bijvoorbeeld het geval als de politie ons om jouw Persoonsgegevens vraagt.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt
gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek
nummer, waarmee onze Website het apparaat later weer herkent.
We kunnen cookies gebruiken om je ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er
daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, je onze Website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze
Website kunnen opsporen.

Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan
geen cookies meer opgeslagen als je onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt
onze Website mogelijk minder goed.  

Categorie persoonsgegevens bewaartermijn

Contactgegevens
Wij bewaren jouw contactgegevens voor zo lang als nodig is om
onze Diensten te leveren.

Betaalgegevens
Wij bewaren jouw betaalgegevens voor zo lang als nodig is om
aan onze Qinanciële en belastingtechnische eisen en
verplichtingen te voldoen.

Gegevens van partners of leveranciers
Wij bewaren gegevens van partners of leveranciers voor zo lang
als deze nodig zijn om onze Diensten te leveren.

Gegevens voor marketing- en promotiedoeleinden
Wij bewaren gegevens voor marketing- en promotiedoeleinden
voor zo lang als jij van deze Diensten gebruik wilt maken.

Inhoudelijke gegevens gerelateerd aan de Diensten
Wij bewaren inhoudelijke gegevens voor zo lang als nodig is om
jou op integrale en gecontinueerde wijze onze Diensten te
verlenen.

Overige bepalingen

Wij zullen jouw Persoonsgegevens in principe alleen binnen de Europese Economische Ruimte
(EER) verwerken. Buiten de EER verwerken wij jouw Persoonsgegevens alleen als dat land een
passend beschermingsniveau biedt voor jouw Persoonsgegevens.
Zonder jouw toestemming zullen we jouw Persoonsgegevens nooit naar andere landen of aan andere
partijen doorgeven dan die hierboven zijn genoemd.
Jouw rechten

Je hebt de volgende rechten:

•Recht op inzage
Je mag ons vragen om inzage in jouw Persoonsgegevens;
Recht op rectificatie
Je mag ons vragen om correctie, beperking of verwijdering van jouw Persoonsgegevens.
Recht op dataportabiliteit
Je mag ons vragen om een kopie van jouw Persoonsgegevens. Wij kunnen deze kopie - op jouw
verzoek - ook aan andere partijen doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoeft te doen;
•Recht van bezwaar
Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw Persoonsgegevens;
•Klachtrecht
Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw
Persoonsgegevens onrechtmatig verwerken;
Recht om toestemming in te trekken
Je mag jouw toestemming om jouw Persoonsgegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf
het moment dat je de toestemming intrekt mogen we geen Persoonsgegevens meer van jou
verwerken.  

Wijzigingen Privacy Policy

Wij kunnen de Privacy Policy aanpassen. Als wij de Privacy Policy in belangrijke mate veranderen
zullen wij een notiQicatie op onze Website en in onze App plaatsen samen met de nieuwe Privacy
Policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte
brengen van de eventuele wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan
de Website en de Privacy Policy regelmatig te raadplegen.

Contact

Bij vragen of opmerkingen over de Privacy Policy kun je
contact met ons opnemen via onderstaande
gegevens.

Collie B.V.
Singel 542
1017 AZ Amsterdam
KvK: 89493281
Tel: 0851091031
info@collie.eu

ContactMediaCareersAbout UsFAQPrivacy Policy